Podporujeme činnosti inspirující člověka k rozvíjení vztahu k sobě, druhým, okolnímu světu a Bohu.

Na společné cestě docházíme k tomu, že oporu v každodenním životě i při hledání odpovědí na velké životní otázky lze nacházet v křesťanské víře a hodnotách, které z ní vycházejí. Věříme, že posláním člověka je směřovat k naplnění vztahu k sobě, druhým, okolnímu světu a Bohu. Jak úspěšný každý z nás při práci na tomto celoživotním úkolu bude, tak vyspělá bude i společnost, ve které žijeme. S tímto přesvědčením zakládáme a rozvíjíme Nadaci Benetheo tak, aby fungovala po mnoho generací. Přejeme si, aby svou činností inspirovala k cestě za naplněným životem co nejvíce lidí.

Věříme v sílu umění, architektury a prostoru kolem nás. Tyto tři oblasti nás nesmírně baví, mají schopnost podněcovat k přemýšlení, nabízejí pestrou škálu prožitků a vyvolávají emoce vědomé i podvědomé, čehož chceme využít pro šíření naší vize.

Soňa a Miloš Krejníkovi
zakladatelé nadace

Aktuálně hledáme kolegu/yni na pozici Manažer/ka komunikace a provozu.
Více informací naleznete
zde.
Strategické programy
Podporujeme organizace, v jejichž činnosti nacházíme soulad s naším posláním a potenciál dopadu na širší společnost. Posilujeme jejich odolnost, spolupráci s ostatními a schopnost vytyčit si velké cíle. Pomáháme přivést jejich projekty v počáteční a rizikové fázi do stadia, kdy jsou snáze financovatelné z dalších zdrojů. Věříme v sílu spolupráce s ostatními nadacemi a filantropy na konkrétních společných cílech.
Podporujeme organizace, v jejichž činnosti nacházíme soulad s naším posláním a potenciál dopadu na širší společnost. Posilujeme jejich odolnost, spolupráci s ostatními a schopnost vytyčit si velké cíle. Skrze víceletou flexibilní finanční i nefinanční podporu šitou na míru potřebám organizací, pomáháme přivést jejich projekty v počáteční a rizikové fázi do stadia, kdy jsou snáze financovatelné z dalších zdrojů. Věříme v sílu spolupráce s ostatními nadacemi a filantropy na konkrétních společných cílech.
Víceleté strategické programy

Osvětový program Centra paliativní péče

Organizace významně přispívá ke změně systému, praxe a kultury umírání v Česku. Pomáhá nejen umírajícím, ale i jejich blízkým. Věříme, že vědomí konečnosti života vede k zamyšlení nad tím, co nás přesahuje. Posiluje vztahy a hodnoty, které jsou v životě důležité, a přispívá ke snaze prožít svůj život dobře. Společně připravujeme dlouhodobý osvětový program, který cílí jak na zvýšení povědomí o paliativní péči, tak na komunikaci nelékařského rozměru a na význam paliativní péče z hlediska vztahů mezi lidmi, uvědomění si nesamozřejmosti života a rozvoje důležitých hodnot ve společnosti.

V ojedinělých případech nabízíme vybraným lídrům organizací, kteří mají ambici a potenciál ovlivnit širší společnost skrze aktivity ve veřejném prostoru, víceleté profesní stipendium na podporu životních nákladů, aby se mohli věnovat naplňování vize své organizace. 
Profesní stipendia

Martin Loučka

Je ředitelem Centra paliativní péče (CPP), který působí též jako odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK a psycholog na oddělení paliativní péče Fakultní Thomayerovy nemocnice, podporujeme od roku 2019. Martin založil v roce 2014 Centrum paliativní péče, které zlepšuje podmínky pro důstojnou péči o umírající. Skrze vzdělávací, výzkumné a osvětové projekty pomáhá Centrum hospicům, nemocnicím, domovům pro seniory nebo třeba záchranným službám lépe pečovat o pacienty v závěru života a jejich rodiny.

Dalibor Dostál

Podporujeme Dalibora Dostála, ředitele ochranářské společnosti Česká krajina, který se zaměřuje na obnovu přirozených procesů a zmírňování dopadů klimatických změn na krajinu, podporujeme od roku 2020. V roce 2015 spoluzaložil unikátní rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice, první místo na světě, kde se v jediné rezervaci vyskytují všechny tři druhy velkých kopytníků – divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři. 

Dříve podpořené organizace

Česká Krajina

Projekt osazování divokých kopytníků (zubrů, praturů a divokých koní) do krajiny v bývalém vojenském prostoru v Milovicích je dnes už celosvětově známý. Má revoluční dopady na biodiverzitu v krajině a je aplikovatelný na dalších místech v Česku i v zahraničí.  S Českou krajinou spolupracujeme od roku 2020 a naši spolupráci plánujeme ukončit do roku 2025. Do té doby je naším cílem přispět k zajištění udržitelnosti jejich programů. Rádi bychom organizaci pomohli získat další podporovatele.

Strategické programy
Podporujeme organizace, v jejichž činnosti nacházíme soulad s naším posláním a potenciál dopadu na širší společnost. Posilujeme jejich odolnost, spolupráci s ostatními a schopnost vytyčit si velké cíle. Pomáháme přivést jejich projekty v počáteční a rizikové fázi do stadia, kdy jsou snáze financovatelné z dalších zdrojů. Věříme v sílu spolupráce s ostatními nadacemi a filantropy na konkrétních společných cílech.
Vedle víceletých strategických programů otevíráme spolupráci i s vybranými organizacemi, kde vnímáme výrazný hodnotový soulad s naší misí a zároveň potenciál pro strategickou spolupráci v budoucnu.
Ostatní podpořené organizace

Centrum rozvoje charakteru

Cílem organizace je tematizovat, kultivovat a posilovat myšlenku celostního formování charakteru. Oceňujeme ambici dostat téma rozvoje charakteru do přípravy učitelů v České republice. Centrum chce spojovat všechny, kteří jsou přesvědčeni, že na charakteru záleží. Účastníme se jejich Platformy pro výchovu charakteru, která sdružuje organizace a experty a vytváří důležitý prostor pro společné sdílení a postoje na výzvy v oblasti vzdělávání.  

Institut pro Památky a kulturu

Organizace pomáhá šířit osvětu a příklady dobré praxe v péči o kulturní dědictví. Provozuje portál PROPAMÁTKY a realizuje projekt o financování kulturního dědictví MÁME VYBRÁNO. Oceňujeme její zájem o hledání cest, jak podpořit vznik obecné kapacity pro podporu kvalitní architektury.  Nacházíme také průnik s vizemi Nadace, včetně duchovního přesahu, např. pro mimoškolní výchovu, církevní stavby, komunity s přesahem apod.  

Junák – český skaut

Organizace zajišťuje skauting v Česku a rozvíjí vztahy dětí a mladých ve třech základních životních oblastech: vztah k sobě samému, k druhým a k okolnímu světu a v duchovní oblasti. To je i naším cílem, a proto hledáme způsoby, jak skauting v Česku posílit. Skauti potřebují více kluboven, tábořišť a zvýšenou kapacitu péče o ty stávající. Podporujeme proto jejich výstavbu i posílení know-how Junáka a skautů v oblasti práce s nemovitostmi obecně. Mimo jiné pomáháme vytvořit systém efektivní, estetické a funkční výstavby kluboven na míru a v procesu je pilotní stavba klubovny v Habartově. Poskytli jsme také několik bezúročných půjček na stavby kluboven.

Post Bellum

Organizace má silný hodnotový leadership, který staví na křesťanských a demokratických hodnotách a svobodě, kultivuje tyto hodnoty ve společnosti a úspěšně je šíří médii, prostřednictvím výstavní činnosti, vzdělávacích programů a přímou pomocí. Organizace více než dvacet let vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem je Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. 

Skautský institut

Organizace je zdrojem podnikavosti a agility ve skautském hnutí, pomáhá hledat roli skautských hodnot ve veřejném prostoru, inspiraci pro současnou společnost, a ve společenském dění zase inspiraci pro skauting. Mezi její stálé činnosti patří provoz Skautského archivu a Skautského institutu na Staroměstském náměstí v Praze.  

V mimořádných situacích reagujeme i nad rámec našich dlouhodobých programů. 
Humanitární pomoc
Humanitární pomoc

Pomoc Ukrajině

V mimořádných situacích reagujeme i nad rámec našich dlouhodobých programů. Podpořili jsme Post Bellum v nákupu a doručení vybavení, které zachraňuje životy a zvyšuje bezpečnost obránců Ukrajiny. Přispěli jsme na fungování ukrajinského komunitního centra Svitlo provozovaného Skautským Institutem na Staroměstském náměstí v Praze. Ve spolupráci s Junákem jsme zafinancovali také uspořádání skautského tábora v Česku pro děti z Ukrajiny.

Pomoc Ukrajině

Opakovaně jsme podpořili Post Bellum v nákupu a doručení vybavení, které zachraňuje životy a zvyšuje bezpečnost obránců Ukrajiny. Přispěli jsme na fungování ukrajinského komunitního centra Svitlo provozovaného Skautským Institutem na Staroměstském náměstí v Praze. Ve spolupráci s Junákem jsme zafinancovali také uspořádání skautského tábora v Česku pro děti z Ukrajiny.

Naše hodnoty

Důvěra

Věříme, že rychlost změn a kvalita spolupráce jsou přímo úměrné důvěře mezi partnery. S partnerskými organizacemi rozvíjíme blízký a otevřený vztah a vědomě stavíme na společných hodnotách, cílech a principech.

Rozum i cit

Rozhodujeme se hlavou i srdcem. Jsou pro nás důležitá data, přesvědčivé plány a průběžné výsledky, ale i nadšení, dobré vztahy a soulad v hodnotách.

Excelence

Máme vysoká očekávání od sebe i od partnerů. Sledujeme nejlepší praxi u nás i ve světě a hledáme cesty, jak ji přenést do společné práce.

Budujeme ekonomicky soběstačnou a dlouhodobě udržitelnou Nadaci, která financuje podpořené projekty i svůj provoz z pravidelných výnosů plynoucích ze zhodnocování nadačního kapitálu.

Prvním krokem na cestě k tomuto dlouhodobému cíli je rozhodnutí zakladatelů Soni a Miloše Krejníkových vložit do Nadace významnou část prostředků plynoucích z prodeje podílu ve společnosti Qminers, kterou Miloš spoluzaložil. Manželé Krejníkovi předpokládají, že do roku 2028 do Nadace vloží částku 150 až 200 milionů korun. Tu v budoucnu plánují nadále navyšovat. Vklad pochází především z Milošova podnikání. Všechna aktiva do Nadace manželé průběžně vkládají prostřednictvím skupiny Vertue, kterou Miloš Krejník založil a řídí. Výsledný vklad zakladatelů bude navázán na hospodářské výsledky společnosti Vertue.

Financování nadace
Financování nadace

Budujeme ekonomicky soběstačnou a dlouhodobě udržitelnou Nadaci, která financuje podpořené projekty i svůj provoz z pravidelných výnosů plynoucích ze zhodnocování nadačního kapitálu.

Prvním krokem na cestě k tomuto dlouhodobému cíli je rozhodnutí zakladatelů Soni a Miloše Krejníkových vložit do Nadace významnou část prostředků plynoucích z prodeje podílu ve společnosti Qminers, kterou Miloš spoluzaložil. Manželé Krejníkovi předpokládají, že do roku 2028 do Nadace vloží částku 150 až 200 milionů korun. Tu v budoucnu plánují nadále navyšovat. Vklad pochází především z Milošova podnikání. Všechna aktiva do Nadace manželé průběžně vkládají prostřednictvím skupiny Vertue, kterou Miloš Krejník založil a řídí. Výsledný vklad zakladatelů bude navázán na hospodářské výsledky společnosti Vertue.

Bližší informace o naší činnosti, hospodaření
a strategii najdete ve výroční zprávě Nadace
pro 2022 a 2023.

Náš tým
Soňa Krejník
zakladatelka a členka Správní rady
Soňa Krejník
zakladatelka a členka správní rady
Miloš Krejník
zakladatel a člen správní rady
Ondřej Zapletal
ředitel a člen správní rady
Soňa spojila kariéru s láskou k architektuře, životnímu prostředí, filantropii a umění. Navázala tím na studia architektury v Austrálii a environmentální udržitelnosti budov v Londýně. Jako architektka pracovala mimo jiné na Novém Zélandu, v Česku později působila jako odborná asistentka v oboru Environmentální design na Technické univerzitě v Liberci a jako konzultantka v oblasti environmentální udržitelnosti budov. Vzdělává se v oblasti umění, které je jejím koníčkem, ale baví ji natolik, že se mu začíná věnovat profesně. Nadaci Benetheo se věnuje od jejího založení. Volný čas tráví nejvíc s rodinou, ráda také tancuje, čte a cestuje.
Miloš se více než deset let věnoval algoritmickému obchodovaní. Je jedním ze zakladatelů úspěšné společnosti Qminers. Svůj podíl v ní později prodal a začal se intenzivněji věnovat filantropii. Zároveň dál podniká. Jeho firma Vertue se věnuje realitnímu developmentu, ke kterému Miloše přivedla láska k architektuře. V rámci Vertue se zabývá také společensky odpovědným investováním. Ve všech oblastech je pro něj důležitý pozitivní dopad na společnost. Je rodák z Prahy, který vyrůstal v Kutné Hoře. Vystudoval kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT. V současnosti studuje aplikovanou etiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve volném čase je nejraději se svou rodinou.
Ondřej působil mimo jiné jako ředitel Nadace České spořitelny, kde stál například u založení organizací Učitel naživo nebo Eduzměna. Dříve vedl Nadaci Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone. První zkušenosti z neziskového sektoru získal v organizaci Člověk v tísni, kde vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance. Působil také u Mezinárodní organizace pro migraci v Ženevě. Je absolventem Fulbrightova stipendia v Seattlu v USA. Studoval v USA, Kanadě a Irsku. Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád čte, cestuje, leze a chodí po horách.

Náš tým
Soňa Krejník
zakladatelka a členka Správní rady
Soňa spojila kariéru s láskou k architektuře, životnímu prostředí, filantropii a umění. Navázala tím na studia architektury v Austrálii a environmentální udržitelnosti budov v Londýně. Jako architektka pracovala mimo jiné na Novém Zélandu, v Česku později působila jako odborná asistentka v oboru Environmentální design na Technické univerzitě v Liberci a jako konzultantka v oblasti environmentální udržitelnosti budov. Vzdělává se v oblasti umění, které je jejím koníčkem, ale baví ji natolik, že se mu začíná věnovat profesně. Nadaci Benetheo se věnuje od jejího založení. Volný čas tráví nejvíc s rodinou, ráda také tancuje, čte a cestuje.
Soňa Krejník
zakladatelka a členka správní rady
Miloš Krejník
zakladatel a člen Správní rady
Miloš se více než deset let věnoval algoritmickému obchodovaní. Je jedním ze zakladatelů úspěšné společnosti Qminers. Svůj podíl v ní později prodal a začal se intenzivněji věnovat filantropii. Zároveň dál podniká. Jeho firma Vertue se věnuje realitnímu developmentu, ke kterému Miloše přivedla láska k architektuře. V rámci Vertue se zabývá také společensky odpovědným investováním. Ve všech oblastech je pro něj důležitý pozitivní dopad na společnost. Je rodák z Prahy, který vyrůstal v Kutné Hoře. Vystudoval kybernetiku na elektrotechnické fakultě ČVUT. V současnosti studuje aplikovanou etiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve volném čase je nejraději se svou rodinou.
Miloš Krejník
zakladatel a člen správní rady
Ondřej Zapletal
ředitel a člen Správní rady
Ondřej působil mimo jiné jako ředitel Nadace České spořitelny, kde stál například u založení organizací Učitel naživo nebo Eduzměna. Dříve vedl Nadaci Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone. První zkušenosti z neziskového sektoru získal v organizaci Člověk v tísni, kde vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance. Působil také u Mezinárodní organizace pro migraci v Ženevě. Je absolventem Fulbrightova stipendia v Seattlu v USA. Studoval v USA, Kanadě a Irsku. Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád čte, cestuje, leze a chodí po horách.
Ondřej Zapletal
ředitel a člen správní rady
Více o nadaci se můžete dozvědět
v rozhovoru s manželi Krejníkovými
zde.